• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

All-In Chalets

Adrianus Loefflaan 12

5081 SH Hilvarenbeek

Tel: +31 (0)13 711 3728

Fax: +31 (0)13 711 3729

KvK: 17.229.775

info@all-inchalets.nl

Chalets zonder all-in verzorging
Wilt u op de hoogte blijven, vul dan uw email adres in onderstaand veld.

Alg. VoorwaardenArtikel 1 Toepasselijkheid

1.1.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten met betrekking tot de door All-in Chalets aangeboden producten en te verrichten diensten.
1.2.    Naast deze algemene voorwaarden kunnen, indien uitdrukkelijk schriftelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze algemene voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven deze algemene voorwaarden, tenzij schriftelijk anders is bepaald.
1.3.    Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan alleen schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven. De overeengekomen afwijkingen gelden uitsluitend voor de overeenkomst waarbij die afwijkingen zijn overeengekomen.
1.4.    Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, wordt vernietigd of anderszins buiten toepassing wordt verklaard, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht, en zullen partijen in plaats van de nietige, vernietigde of buiten toepassing verklaarde bepaling een bepaling ter vervanging overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, vernietigde of buiten toepassing verklaarde bepaling in acht worden genomen.
1.5.    Algemene voorwaarden die door opdrachtgever van All-in Chalets worden gehanteerd en/of van toepassing worden verklaard, zijn nooit van toepassing op met All-in Chalets gesloten overeenkomsten, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door All-in Chalets is ingestemd. Onder 'opdrachtgever' wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die bij All-in Chalets als hoofdboeker een chalet boekt.
1.6.    All-in Chalets behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.
1.7.    All-in Chalets is bevoegd bij de uitvoering van overeenkomsten met opdrachtgever gebruik te maken van derden. Ook in die situatie gelden de onderhavige algemene voorwaarden.
1.8.    Op alle diensten die niet bij All-in Chalets geboekt worden, zijn de algemene voorwaarden van de betreffende aanbieder van die dienst van toepassing.

Artikel 2 Totstandkoming en inhoud overeenkomst

2.1.    De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke dan wel elektronische aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod van All-in Chalets.
2.2.    Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de opdrachtgever schriftelijk of langs elektronische weg een bevestiging hiervan. De bijgevoegde gastenlijst dient uiterlijk 5 dagen na dagtekening van de bevestiging ingevuld door All-in Chalets retour ontvangen te zijn.
2.3.    Het aanbod van All-in Chalets is vrijblijvend en kan zo nodig door haar worden herroepen, onder andere indien de berekende reissom onjuist is dan wel indien All-in Chalets van andere onjuistheden is gebleken. De herroeping geschiedt zo spoedig mogelijk na aanvaarding.
2.4.    De opdrachtgever dient All-in Chalets voor of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst alle gevraagde gegevens van hemzelf en de door hem aangemelde reizigers te verstrekken, waarbij de opdrachtgever instaat voor de juistheid van deze gegevens.
2.5.    Controle op leeftijden waarop kortingen van toepassing zijn, wordt gedaan door onze ter plaatse aanwezige staf. Een onjuiste opgave kan leiden tot bijbetaling.

Artikel 3 Betaling

3.1.    Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient een aanbetaling van 25% van de totale reissom te worden voldaan, alsmede 100% van de administratiekosten.
3.2.    Ten aanzien van additionele modules heeft te gelden dat op het moment van boeken direct 100% van het totaalbedrag dient te worden voldaan.
3.3.    Het restant van de reissom moet uiterlijk zes weken voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf door All-in Chalets ontvangen zijn.
3.4.    Indien de overeenkomst binnen zes weken voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf wordt gesloten, dan dient per direct 100% van de reissom te worden voldaan, alsmede 100% van de administratiekosten.
3.5.    Bij niet tijdige betaling van welk bedrag dan ook is opdrachtgever zonder verdere ingebrekestelling in verzuim en behoudt All-in Chalets zich het recht voor om de overeenkomst te annuleren. All-in Chalets heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen en tevens alle overige kosten die zij als gevolg van de annulering moet maken ten laste te brengen van opdrachtgever.
3.6.    Vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment der algehele voldoening, is hij wettelijke (handels)rente verschuldigd
3.7.    Klachten tegen de hoogte van een factuur, alsmede klachten als bedoeld in artikel 9 schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
3.8.    Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien All-in Chalets echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking.

3.9    Indien er een onterechte incasso heeft plaats gevonden dan zal het geïncasseerde bedrag zal binnen 7 dagen na schriftelijk verzoek teruggestort worden op de rekening van de opdrachtgever. Dit restitutie verzoek kan ook per mail aan Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. worden gedaan.

Artikel 4 Reissom

4.1    De gepubliceerde reissom geldt per persoon per week.
4.2    Kosten van diensten/producten (bijv. sterke drank) die niet op de voucher staan, zijn bij de reissom komende kosten, tenzij All-in Chalets expliciet schriftelijk heeft bevestigd dat de hiervoor bedoelde kosten wel onderdeel van de reissom uitmaken Inclusief is onder andere ontbijt, diner, diverse drankjes, handdoeken en in de meeste gevallen het gebruik van internet, haardhout, sauna en jacuzzi. All-in Chalets hanteert in de winter een ander inclusief pakket dan in de zomer. De kosten van uw reis naar Oostenrijk en terug, uitgaven van persoonlijke aard en uw lunch zijn nimmer bij de prijs inbegrepen. Het is mogelijk om optionele modules bij te boeken, zoals verzekeringen, passen, lessen en materialen.

Artikel 5 Verblijf

5.1.    Het verblijf van kinderen van 0 tot 2 jaar is gratis indien zij bij de ouders op de kamer slapen. In ieder chalet staat 1 babybedje en 1 kinderstoel waarvan gratis gebruik gemaakt kan worden. Bedlinnen en dekentjes voor het babybedje zijn niet in het chalet aanwezig. Indien er meer kinderen tussen 0 en 2 jaar aanwezig zullen zijn, dient opdrachtgever zelf voor meer bedjes en stoeltjes zorg te dragen.
5.2.    All-in Chalets is niet verzekerd en gekwalificeerd om kinderopvang aan te bieden. De verantwoordelijk voor (de opvang van) kinderen ligt te allen tijde bij opdrachtgever zelf. Indien een oppas uit Nederland wordt meegenomen, dan dient deze op de gastenlijst als reiziger aangemerkt te worden en dient opdrachtgever zelf te controleren of deze persoon hiervoor verzekerd en gekwalificeerd is. Indien opdrachtgever oppas in Oostenrijk regelt, dan dienen de kinderen aldaar ondergebracht te worden. Het is niet toegestaan derden toe te laten in het gehuurde chalet, tenzij daarvoor schriftelijk toestemming is verkregen van All-in Chalets.
5.3.    Wanneer een reiziger zich zodanig ten opzichte van de andere gasten of een medewerker van All-in Chalets misdraagt dat het onmogelijk is de relatie te herstellen, dan is All-in Chalets gerechtigd de betreffende reiziger de toegang tot het chalet te ontzeggen. All-in Chalets is alsdan niet gehouden om de reissom aan reiziger dan wel opdrachtgever te restitueren.
5.4.    Het moedwillig kapot maken van spullen in of aan het chalet evenals het stelen of ontvreemden van goederen kan eveneens tot ontzegging van toegang aan betrokken deelnemer(s) leiden. All-in Chalets zal hier aangifte van doen en alle kosten die met herstel of vervanging gemoeid gaan, bij opdrachtgever in rekening brengen.
5.5.    Huisdieren worden in het chalet niet toegelaten.
5.6.    Op de dag van aankomst staat het chalet opdrachtgever vanaf 15.00 uur ter beschikking. Op de dag van vertrek dient het chalet uiterlijk om 10.00 uur te worden verlaten.

Artikel 6 Reiswijzigingen

6.1.    Na totstandkoming van de overeenkomst kan de opdrachtgever om wijziging daarvan verzoeken. All-in Chalets behoudt zich het recht voor om een bedrag ad € 20,00 voor alle kosten die zij als gevolg van die wijziging moet maken, bij opdrachtgever in rekening te brengen. Uitbreiding van het aantal reizigers kan kosteloos geschieden.
6.2.    Adresgegevens van de opdrachtgever en de overige reizigers kunnen te allen tijde gewijzigd worden. All-in Chalets brengt hiervoor € 20,00 administratiekosten in rekening.
6.3.    De reisdata en/of locatie, zoals genoemd in de overeenkomst kunnen alleen in overleg met All-in Chalets tot 4 weken voor vertrek gewijzigd worden. Het wijzigingsverzoek wordt indien mogelijk door All-in Chalets geaccepteerd. Het is nimmer mogelijk de reis om te boeken naar een lastminute reis. Evenmin ontvangt opdrachtgever van All-in Chalets geld retour indien het door opdrachtgever nieuw gekozen chalet een lagere gidsprijs heeft. In geval van wijziging brengt All-in Chalets € 100,00 aan omboekkosten in rekening.
6.4.    De nieuwe overeenkomst komt pas tot stand indien de wijzigingen schriftelijk aan opdrachtgever zijn bevestigd en nadat de gehele verschuldigde reissom is voldaan.
6.5.    Wijziging van de vertrekdatum of vermindering van het aantal betalende reizigers wordt beschouwd als een (deel-)annulering waarop artikel 7 van toepassing is.
6.6.    Indien door onvoorziene omstandigheden aan de zijde van All-in Chalets de reis naar het geboekte chalet geen doorgang kan vinden, dan informeert All-In Chalets opdrachtgever zo spoedig mogelijk. Indien mogelijk doet All-in Chalets een alternatief aanbod voor een gelijkwaardig chalet. Indien het verblijf niet omgeboekt kan worden, dan wel niet naar tevredenheid van opdrachtgever omgeboekt kan worden, dan zal al hetgeen reeds betaald is, geretourneerd worden.

Artikel 7 Annulering

7.1.    Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten verschuldigd:
- bij annulering tot de 84ste dag (exclusief) voor de vertrekdag: de aanbetaling;
- bij annulering vanaf de 84ste dag (inclusief) tot de 21ste dag (exclusief) voor de vertrekdag: 75% van de reissom;
- bij annulering vanaf de 21ste dag (inclusief) tot de dag van vertrek: 100% van de reissom;
- bij annulering op de vertrekdag of later: 100% van de reissom.
7.2.    Indien een reiziger uit het reisgezelschap van opdrachtgever zijn overeenkomst voor verblijf in een chalet annuleert, is hij annuleringskosten verschuldigd. All-in Chalets zal vervolgens de reissom van de overblijvende reiziger(s) wijzigen conform de prijstabel.
7.3.    Annulering buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.
7.4.    De reiziger die zijn reis wil annuleren kan zich ook laten vervangen door een andere reiziger, indien dit verzoek tijdig voor vertrek aan All-in Chalets wordt gedaan. Het verzoek is tijdig, indien All-in Chalets alle benodigde handelingen en formaliteiten kan verrichten voor de datum van het vertrek. Van een indeplaatsstelling is enkel sprake indien All-in Chalets daar schriftelijk mee heeft ingestemd. Per indeplaatsstelling rekent All-in Chalets € 20,00 administratiekosten. De annuleringsverzekering kan niet worden overgedragen, deze is persoonsgebonden. Voor overig geboekte zaken en diensten als liftpassen, materiaal of cursussen zijn de annulerings- of wijzigingsvoorwaarden van betreffende leveranciers van toepassing.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1.    All-in Chalets is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, veroorzaakt door haarzelf, een medewerker en/of een derde, tenzij de schade veroorzakende gebeurtenis het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van All-in Chalets.
8.2.    All-in Chalets kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van overmacht.
8.3.    All-in Chalets kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor een groter bedrag dan het bedrag dat door de verzekering van All-in Chalets wordt gedekt.
8.4.    Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade, die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf, een medereiziger en/of een derde, voor zover deze schade aan de opdrachtgever, een medereiziger en/of een derde kan worden toegerekend. Opdrachtgever dient van de hiervoor bedoelde schade zelf melding te maken aan de ter plaatse aanwezige staf, waarna de schade getaxeerd zal worden.
8.5.    Deelname aan skiles, excursies, watersporten en andere activiteiten geschiedt op eigen risico, ook als de betreffende activiteit via All-in Chalets is geboekt. All-in Chalets erkent geen enkele verantwoordelijkheid dan wel aansprakelijkheid voor de hiervoor bedoelde activiteiten.

Artikel 9 Klachten

9.1.  Klachten of onvrede dienen direct aan de ter plaatse aanwezige staf kenbaar gemaakt te worden.

9.2.    Indien geen staf aanwezig is, dan wel indien de klacht niet bevredigend wordt opgelost, dient u vanaf de locatie van het chalet telefonisch contact op te nemen met ons hoofdkantoor in Nederland (0031-13 711 3728).
9.3.    Indien uw klacht niet bevredigend wordt opgelost, dan kan tot twee weken na de laatste dag van het verblijf op de locatie de klacht met motivatie schriftelijk aan All-in Chalets kenbaar gemaakt worden. All-in Chalets neemt enkel klachten in behandeling, indien daarvan reeds op de locatie melding is gemaakt bij de staf ter plaatse dan wel bij het hoofdkantoor in Nederland. Het aldaar ontvangen klachtnummer dient vermeld te worden.

Artikel 10 Geschillen

10.1.    Op offertes, aanbiedingen en overeenkomsten met betrekking tot de door All-in Chalets te verrichten diensten is Nederlands recht van toepassing.
10.2.    Geschillen tussen All-in Chalets en opdrachtgever ter zake offertes, aanbiedingen en overeenkomsten met betrekking tot door All-in Chalets verrichtte diensten worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Breda.